Monthly Archives: august 2022

Concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE BUCĂTAR– durată nedeterminată, 1 normă, la Grădinița cu Program Prelungit Miercurea Sibiului.

📣📣📣‼️ANUNȚ IMPORTANT‼️🍲
LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU”, MIERCUREA SIBIULUI, organizează concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE BUCĂTAR– durată nedeterminată, 1 normă, la Grădinița cu Program Prelungit Miercurea Sibiului.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
A. GENERALE:
1. Are cetăţenia română și domiciliul în România;
2. Are vârsta minimă de 18 ani reglementată de prevederile legale;
3. Are capacitate deplină de exerciţiu;
4. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
6. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B. SPECIFICE:
1. Minim studii generale;
2. Abilități de relaționare, comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
3. Abilități de muncă în echipă;
4. Abilități de relaționare cu copiii;
5. Disponibilitate pentru sarcini suplimentare specifice postului;
6. Cursuri de calificare specifice postului;
7. Experiență în domeniul postului de minim 6 luni.

ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI: Conform fișei postului.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale actelor care atestă efectuarea unor specializări în domeniu și adeverinta care atesta experienta in domeniu cfm condiţiilor specifice;
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. cazierul judiciar;
6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de bucătar”
7. curriculum vitae;
Actele prevăzute la punctele 2) și 3) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul va consta în:
1.Probă scrisă
2.Probă practică
3.Interviu

Concursul se va desfășura după următorul grafic:
1. Depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului – 22.08-26.08.2022 – 08.00-14.00, secretariatul liceului;
2. Susținerea probei scrise – 31.08.2022 – 09.00 – sediul liceului;
3. Susținerea probei practice – 01.09.2022 – 09.00 – sediul liceului;
4. Susținere interviu – 01.09.2022 – 12.00 – sediul liceului;
5. Afișare rezultate finale – 02.09.2022 – 13.00 – sediul liceului.

Bibliografie:

1. Bibliografia specifică postului de bucătar – OMENCS nr.5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
2. HG 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
3. Legea nr.319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă (Cap.IV: Obligațiile lucrătorilor; Cap.V: Supravegherea sănătății; Cap.VI: Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor; Cap.VII: Grupuri sensibile la riscuri).